حوزه فعالیت

برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی


برگزاری همایش و کنفرانس


دفتر نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی


مشاوره و طرح نویسی


پژوهش ها

پژوهش یک


پژوهش دو


پژوهش سه


تماس با ما

تلفن :


فاکس :


mail : info@perghas.ir